Predškoláci

zapis do skoly

INFORMÁCIE BUDÚ AKTUALIZOVANÉ PO ZVEREJNENÍ ZO STRANY MESTSKEJ ČASTI.

 

Zápis detí do prvého ročníka na všetkých základných školách, ktorým zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka sa uskutoční v apríli kalendárneho roku.

 

erb Dubravka

Je nutné priniesť si so sebou:
- občiansky preukaz zákonného zástupcu
- rodný list, resp. výpis z knihy narodených zapisovaného dieťaťa
- podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy v priebehu júna.

 

Deň otvorených dverí na jednotlivých ZŠ v Dúbravke (pre viac informácií si prezrite web stránky jednotlivých škôl): - termíny DOD doplníme podľa informácií z jednotlivých základných škôl
ZŠ Beňovského
ZŠ Sokolíkova
ZŠ Pri Kríži
ZŠ Nejedlého

 

Informácie o zápise detí do prvého ročníka na Spojenej škole sv. Františka z Assisi, Veternicová 20, Bratislava – Karlova Ves  tu.

------------------------------------------------

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

V apríli 2019 sa uskutočnia zápisy žiakov do 1. ročníka základnej školy.
Ak vaše dieťa dovŕši do 31.8.2019 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu.

Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťatko reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa.

 

Legislatíva k zápisu detí
Ak by ste potrebovali riešiť nejakú špecifickú situáciu, môžu vám pomôcť nasledovné zákony a nariadenia:
• zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
• § 19, § 20, § 23, § 24, § 25 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov;
• vyhláška Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole;
• všeobecne záväzné nariadenie (VZN )príslušnej obce o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 

Na stránke rodinka.sk nájdete odpovede aj na tieto otázky:
deti predskolaciAko zapísať dieťa do základnej školy?
Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup do školy?
Aké sú dôvody na odklad školskej dochádzky?
Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?
Kde nájdem informácie o termíne konania zápisu?
Môžem zapísať dieťa aj na viacero základných škôl?

 

Príručka k zápisu na základnú školu

zdroj: www.rodinka.sk