Krúžková činnosť

AnglictinaOboznamovanie s anglickým jazykom - Angličtina hrou

Angličtina hrou je vzdelávací program založený na pútavej a hravej forme, ktorá je deťom najbližšia. Je rozdelený na zimný a letný kurz, každý v trvaní minimálne 30 lekcií. Prebieha v priestoroch materskej školy v popoludňajších hodinách, na základe písomného prihlásenia a podpísania informovaného súhlasu rodiča. Deti sa hravou formou naučia základnú slovnú zásobu, osvoja si správnu výslovnosť a po absolvovaní kurzu dokážu reagovať v jednoduchých komunikačných situáciách.

Oboznamovanie s anglickým jazykom vedie lektor jazykovej školy PRIMA. Lektor má odborné a pedagogické vzdelanie. Pod jeho vedením sa deti stretávajú v 3 skupinách (Lienky, Veveričky, Motýle), dvakrát v týždni po 30 minút - vždy v stredu s štvrtok popoludní. 

 

Poplatok za 1. polrok vrátane pracovného zošita , bude upresnená. Úhrada formou bankového prevodu na číslo účtu jazykovej školy PRIMA 3065176553/0200. Po prihlásení dieťaťa je potrebné uhradiť platbu za 1. polrok do 30. októbra a za 2. polrok do konca februára. Časový harmonogram:

Lienky: 14.30-15.00 hod

Veveričky: 15.10-15.40 hod

Motýliky: 15.50-16.20 hod

Informácie o platbách riešte priamo cez konateľa jazykovej školy Prima,

pána Ing. Pavla Sadáka 0904 819 733, nie cez lektora.

Lektor: Ľubomír 

 

Cirkevný spevácky krúžok KvietkyCirkevný spevácky krúžok Kvietky

Náš spevácky krúžok sa volá Kvietky a navštevujú ho deti, ktoré majú záujem o spev. Spevácky krúžok sa koná každý nepárny týždeň. Deti vystupujú na školských a farských slávnostiach – Mikuláš, Vianoce, Deň matiek, Slávnosť patrónky školy, rozlúčka s predškolákmi.

Lektorka: Mgr. Annna Šimončičová

Každý týždeň v utorok 14. 45 - 15.15 hod. Začiatok krúžku: október 2022

 

predskolak

Kurz Predškolák

Kurz podporuje a rozvíja všetky tie oblasti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné začatie školskej dochádzky. Oslabené sluchové a zrakové vnímanie, nedostatky vo vnímaní priestoru, pravoľavej orientácii či vnímaní a reprodukcii rytmu dieťaťu výrazne sťažujú úspešne zvládnuť čítanie, písanie, počítanie... Pomocou rôznych didaktických pomôcok a hier budeme tieto oblasti a funkcie stimulovať a rozvíjať. Veľká časť bude venovaná rozvoju grafomotoriky a správnemu úchopu ceruzky. Kurz je určený pre prihlásené deti predškolského veku a deti s odloženou školskou dochádzkou. Kurz prebieha skupinovou formou. Po skončení kurzu bude možná konzultácia o pripravenosti dieťaťa do školy.

Termín začiatku kurzu: upresníme.

Kedy: 12 stretnutí, 1x týždenne v stredy, 45min, dopoludnia v MŠ

Cena: upresníme

 

sovaTréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina - kurz pre predškolákov

Prečo je tento kurz vhodný pre predškolákov: okrem zraku, pozornosti a IQ patria jazykové schopnosti (fonematické uvedomovanie a i.) k najdôležitejším predpokladom dobrého čítania

Čo sa deti naučia: analyzovať slová na hlásky, spájať hlásky do slov, rozlišovať sluchom samohlásky a mäkké - tvrdé spoluhlásky, oboznámia sa s veľkými tlačenými tvarmi písmen, precvičia ruku pri písaní, naučia sa sústrediť, pracovať samostatne aj v skupine a natrénujú veľa iných jazykovo-kognitívnych schopností. Kurz prebieha hravou formou, striedajú sa individuálne a skupinové aktivity, práca s pomôckami, šlabikárom, pri tabuli.

Harmonogram kurzu: Kurz je rozdelený do 20. lekcií.

Absolvovanie lekcií tréningu, v rámci ktorého sa preberú témy: delenie slov na slabiky, predstava o krátkej a dlhej slabike, určovanie prvej hlásky v slove, analýza slov na hlásky, diferencovanie samohlások a spoluhlások a ich určovanie  v slovách.

Kedy: 1x týždenne cca 40- 45 min., predpokladáme v stredy dopoludnia
Pomôcky: šlabikár pre každé dieťa
Kurz prebieha skupinovou formou (4-8 detí), minimálne 5 detí

Začiatok kurzu: január 2022

 

Korčuliarsky výcvik

V období mesiacov február, alebo marec majú deti z našej materskej školy možnosť absolvovať 10 tréningových hodín (60 minútové lekcie) základov korčuliarskeho umenia na zimnom štadióne v Dúbravke. Na ľade sa im venujú profesionálni tréneri zo Športovkova. Kurz v r. 2022 s presným dátumom upresníme.

Kurz je určený pre deti z tried Motýlikov a dopĺňa sa z triedy Veveričiek. Prednosť majú prihlásené deti z triedy Motýle. Prihlášku je potrebné odovzdať p. učiteľke v triede Motýle alebo Veveričky. Cena za kurz sa odovzdá triednym p. učiteľkám v triedach Motýľov, resp. Veveričiek.

korculeDieťa potrebuje:

- Prilbu (môže byť aj lyžiarska, hokejová) - POVINNÉ
- Tvrdé rukavice - POVINNÉ
- Nabrúsené korčule (najvhodnejšie sú na zaväzovanie)
- Chrániče lakťov, kolien a zápästí /podľa rozhodnutia rodičov/
- Odporúčame termo bielizeň a teplé oblečenie

 

plavaniePredplavecký výcvik

Každoročne sa v druhom polroku môžu predškoláci zúčastniť tzv. predplaveckej prípravy. Predplavecká príprava prebieha v bazéne pod vedením profesionálnych trénerov. V r. 2022 je výcvik organizovaný v spolupráci so Športovkovo v termíne máj, jún 2023 a lekcie budú prebiehať vždy ako dvojhodinovka doobeda.


Plavecký kurz v rozsahu 10 výcvikových hodín. Kurz je určený najmä pre 5 - 6 ročné deti. Z našej škôlky majú prednosť deti z triedy Motýlikov. V prípade voľných miest deti z triedy Veveričiek.

plavci

Cieľom kurzu je zoznámiť sa a adaptovať sa na zákonitosti vodného prostredia, zvládnuť základné plavecké zručnosti - dýchanie, ponáranie a orientáciu pod vodou, vznášanie na chrbte, skoky do vody a napodobňovanie plaveckých pohybov.

Dieťa potrebuje:

- Plavky (dievčatá jednodielne, chlapci klasické - nie sú vhodné bermudy)

- Plaveckú čiapku  - POVINNE (pre všetkých bez ohľadu na dĺžku vlasov, dievčatá s dlhými vlasmi musia mať vlasy v cope)

- Okuliare

- Uterák

- Protišmykové prezuvky

Cena bude uvedená dodatočne.