Výchova k čnostiam

02.09.2018

V šk. roku 2018-2019 sme do školského výchovno - vzdelávacieho programu Svetielko zaradili výchovu k čnostiam. Na tejto stránke chceme rodičov informovať o aktivitách v jednotlivých mesiacoch.

VÝCHOVA K ČNOSTIAM

Čnosť je schopnosť konať dobro, vyžaduje si slobodné rozhodnutie a nikdy sa nekoná automaticky. Výchovou k čnostiam chceme u detí vytvárať postoje a modely správania, ktoré im umožnia adekvátne reagovať v každodenných situáciách. Čnosti  im poskytnú základ pre pravé hodnoty, istotu, autonómiu, kritické myslenie, stabilitu.


Rodina je najpodstatnejším miestom pre formovanie hodnôt a práve v predškolskej fáze vývinu dieťaťa je úloha rodičov najdôležitejšia. Rodičia majú veľa príležitostí vychovávať svoje deti cez bežné situácie rodinného života. Učia ich, aby konali správne, sú im vzorom. Dieťa sa naučí to, čo žije.


Jednotná spolupráca medzi rodinou a školou je preto kľúčom k vytváraniu pozitívnych návykov u detí. Ako doma, tak i v škole musí dieťa vykonávať rovnaké alebo podobné činnosti poriadku, poslušnosti  atď. Inšpirovali sme sa španielskym programom  „Rastieme“, aby sme prepojili spoluprácu medzi činnosťou materskej školy a rodiny.


Každý mesiac počas školského roka sa budeme postupne oboznamovať s týmito čnosťami:

PORIADOK- september
POSLUŠNOSŤ- október
PRACOVITOSŤ– november
ŠTEDROSŤ- december
SPOLOČENSKÝ ŽIVOT – január, február
STATOČNOSŤ - marec
OCHRANA PRÍRODY - apríl
RADOSŤ - máj
PRAVDOVRAVNOSŤ – jún