Oznámenie o prijímani Žiadosti na predprimárne vzdelávanie diet'at'a v Školskom roku 2023/2024

17.04.2023

Riaditeľka Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej, Bilíkova 1, 84101 Bratislava v zmysle §59 ods. 3. zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 541/2021Z.z. o materskej škole a v zmysle Podmienkami prijímania deti do katolíckej materskej Školy zriadenej Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou, oznamuje, že písomné žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej na školský rok 2023/2024 sa budú podávať osobne, riaditeľke CMŠ G. B. Mollovej, aj za prítomnosti prihlasujúceho dieťaťa

dňa 10.mája 2023 od 9.00h - 12.00h a poobede 14.30h - 16.30h

alebo s možnosťou zaslania poštou/kuriérom na adresu: Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Bilíkova 1, 84101 Bratislava alebo elektronickým zaslaním naskenovaného tlačiva na mailovú adresu raditel@cmsbilikova.sk od 12.aprila do 10.maja 2023.

Žiadosť musí obsahovať: údaje o dieťati (meno a priezvisko, datum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, štátna príslušnosť, národnosť), údaje o oboch rodičoch/zákonných zástupcoch (meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, tel. č., e-mail). Vzor žiadosti o prijatie dieťaťa si môžete stiahnuť z webovej stránky www.cmsbilikova.sk, prípadne osobne prevziať v materskej škole.

K žiadosti je nutné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, Ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľ-ka v súlade s §5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, najneskôr do 30.júna 2023. Rozhodnutie si rodičia preberú osobne v MŠ,

7.júna 2023 v čase 9.00h - 12.00h a poobede 14.30h - 16.30h

V prípade že ste nepredložili originál žiadosť s podpismi oboch rodičov a vyjadrením pediatra, (ale iba scan žiadosti), následne predložte pri osobnom stretnutí originál žiadosti a predložte aj rodný list dieťaťa, kartu poistenca dieťaťa - kópiu, a občiansky preukaz.

Podmienky prijímania deti do cirkevnej materskej školy:

Podľa § 59 ods. 1, 2 školského zákona riaditeľka spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov veku a prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo k 31.8.2023 päť rokov veku, dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dieťa s dodatočne; odloženou povinnou školskou dochádzkou. Riaditeľka prijíma deti do výšky kapacity školy na základe podmienok a kritérií dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných v pedagogickej rade školy.

Ďalšie dohodnuté podmienky prijímania:

• spôsobilé dieťa spravidla od troch do šiestich rokov veku, výnimočne  i mladšie dieťa,
• dieťa, ktorej ovláda základne hygienické a samoobslužne činnosti (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie si základne časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),
• dieťa z rodiny, v ktorej obaja rodičia súhlasia s výchovou v katolíckom duchu a tento súhlas vyjadria aj svojim podpisom,
• dieťa v odôvodnených vážnych rodinných situáciách,
• v prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast,
• materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadosti, ku všetkým žiadostiam sa pristupuje rovnocenne,
• prijímanie deti na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie §28 ods. 9 a 10 školského zákona.


Bratislava 12. apríla 2023

Mgr. Iveta Jánošíková

riaditeľka CMŠ

 

za zriaďovateľa:
Mgr. Viera Kyselicová
riaditeľka AŠU