Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v školskom roku 2022/2023

20.04.2022

Riaditeľka Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej, Bilíkova 1, 84101 Bratislava v zmysle § 59 ods. 3. zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o vý- chove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Podmienkami prijímania detí do kato- líckej materskej školy zriadenej Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou, oznamuje, že

písomné žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej na školský rok 2022/2023, sa budú prednostne podávať osobne, riaditeľke CMŠ G. B. Mol- lovej aj za prítomnosti prihlasujúceho dieťaťa

dňa 24.mája 2022 od 9.00h - 12.30h 14.00h - 16.30 h

alebo v nevyhnutnom prípade s možnosťou zaslania poštou/kuriérom na adresu: Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej, Bilíkova 1, 84101 Bratislava alebo elektronic- kým zaslaním naskenovaného tlačiva na mailovú adresu riaditel@cmsbilikova.sk v mesiaci máj 2022 od 1.mája do 24.mája.

Žiadosť musí obsahovať: údaje o dieťati (meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, štátna príslušnosť, národnosť), údaje o oboch rodičoch/zákonných zástupcoch (meno a priezvis- ko, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, tel. č., e-mail). Vzor žiadosti o prijatie dieťaťa si môžete stiahnuť aj z webovej stránky www.cmsbilikova.sk, prípadne osobne prevziať v materskej škole.

K žiadosti je nutné priložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími po- trebami, k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odpo- rúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka v súlade s § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, najneskôr do 30.júna 2022.

Rozhodnutie si rodič preberie,

osobne v MŠ 23.júna 2022 od 9.00h - 12.00h 14.00h - 16.30h

predloží originál žiadosti s podpismi oboch rodičov a vyjadrením pediatra, rodný list dieťaťa-kópiu, občiansky preukaz, kartu poistenca dieťaťa.

Podmienky prijímania detí do cirkevnej materskej školy

   Podľa § 59 ods. 1, 2 školského zákona riaditeľka spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov veku a prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo k 31. 8. 2022 päť rokov veku, dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Riaditeľka prijíma deti do výšky kapacity školy na základe podmienok akritérií dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných vpedagogickej rade školy.

Ďalšie dohodnuté podmienky prijímania:
- spôsobilé dieťa spravidla od troch do šiestich rokov veku, výnimočne i mladšie dieťa,
- dieťa, ktoré spĺňa základné hygienické a samoobslužné činnosti (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne používa lyžicu a pohár pri jedle, napije sa z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),
- dieťa z rodiny, v ktorej obaja rodičia súhlasia s výchovou v katolíckom duchu a tento súhlas vyjadria aj svojím podpisom,
- dieťa v odôvodnených vážnych rodinných situáciách,
- v prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potreba- mi, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast,
- materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadosti, ku všetkým žiadostiam sa pristupuje rovnocenne,
- prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limito- vané kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona. Bratislava
                                                                                                                         20. apríla 2022
Mgr. Iveta Jánošíková - riaditeľka CMŠ

za zriaďovateľa:Mgr. Viera Kyselicová - riaditeľka AŠU