Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v školskom roku 2021/2022

18.04.2021

Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej Bilíkova 1, 841 01 Bratislava

Oznámenie o prijímaní žiadostí
na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v školskom roku 2021/2022

Riaditeľka Cirkevnej materskej školy Gianny Berettovej Mollovej Bilíkova 1 zmysle § 59 ods. 3. zá- kona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 6 písmeno a) zákona č. 209/2019, v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a v zmysle Podmienok prijímania detí do katolíckej materskej školy zriadenej Rímskokatolíckou cirkvou, Bratislavskou arcidiecézou, oznamuje, že žiadosti na prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy k septembru 2020 sa budú prijímať podaním žiadostí o prijatie dieťaťa bez osobnej prítomnosti detí. Žiadosť (podpísaná) musí byť doručená elektronicky emailom, poštou, osobne do schránky školy, v termíne od

3. 5.2021 do 31.5.2021.


     Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ (podľa OP matky), meno a priezvisko a trvalé bydlisko matky, meno a priezvisko a trvalé bydlisko otca, telefónne kontakty a adresu na zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa. K žiadosti sa podľa § 3 ods. 1 vyhlášky prikladá potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a absolvovaných povinných očkovaniach od všeobecného lekára pre deti a dorast. (Tlačivo žiadosti je zverejnené na webovej stránke školy: www.cmsbilikova.sk.

     Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka v súlade s § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov najneskôr do 15. 6. 2021. Informácia bude zverejnená na webovej stránke školy. Rozhodnutie si rodič preberie osobne v MŠ podľa ďalších pokynov 15.6.2021. (9.00-12.00, 14.30-16.30), predloží originál žiadosti s podpismi rodičov a vyjadrením pediatra, rodný list dieťaťa-kópiu, občiansky preukaz.


     Podľa § 59 ods. 1, 2 školského zákona riaditeľka spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov veku a prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo k 31. 8. 2021 päť rokov veku, dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dieťa s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Riaditeľka prijíma deti do výšky kapacity školy na základe podmienok a kritérií dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných v pedagogickej rade školy.
Ďalšie dohodnuté podmienky prijímania:

  • spôsobilé dieťa spravidla od troch do šiestich rokov veku, výnimočne i mladšie dieťa,
  • dieťa, ktoré spĺňa základné hygienické a samoobslužné činnosti (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, použije WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku),
  • dieťa z rodiny, v ktorej obaja rodičia súhlasia s výchovou v katolíckom duchu a tento súhlas vyjadria aj svojím podpisom,
  • dieťa v odôvodnených vážnych rodinných situáciách,
  • v prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, odporúčanie vše- obecného lekára pre deti a dorast,
  • materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadosti , ku všetkým žiadostiam sa pristupuje rovnocenne.


Bratislava 07. apríla 2021


za zriaďovateľa:

Mgr. Viera Kyselicová - riaditeľka AŠU     

Mgr. Iveta Jánošíková - riaditeľka CMŠ