Krúžková činnosť

AnglictinaOboznamovanie s anglickým jazykom - Angličtina hrou

Angličtina hrou je vzdelávací program založený na pútavej a hravej forme, ktorá je deťom najbližšia. Je rozdelený na zimný a letný kurz, každý v trvaní minimálne 30 lekcií. Prebieha v priestoroch materskej školy v popoludňajších hodinách, na základe písomného prihlásenia a podpísania informovaného súhlasu rodiča. Deti sa hravou formou naučia základnú slovnú zásobu, osvoja si správnu výslovnosť a po absolvovaní kurzu dokážu reagovať v jednoduchých komunikačných situáciách.

Oboznamovanie s anglickým jazykom vedie lektor jazykovej školy PRIMA - Mgr. Miroslav Sabo. Lektor má odborné a pedagogické vzdelanie. Pod jeho vedením sa deti stretávajú v 3 skupinách (Lienky, Veveričky, Motýle), dvakrát v týždni po 30 minút - vždy v pondelok a stredu popoludní. 

Poplatok za 1. polrok je 42 eur, úhrada je formou bankového prevodu na číslo účtu Jazykovej školy PRIMA 3065176553/0200. Pre prihlásené deti je potrebné uhradiť platbu za 1.polrok do 10.10.2017. Za II. polrok do 28.02.2018.

 

Časový harmonogram: pondelok a streda

Lienky: 14.30-15.00 hod.

Veveričky: 15.05-15.35 hod.

Motýliky: 15.40-16.10 hod.

 

Informácie o platbách riešte priamo cez konateľa jazykovej školy Prima,

pána Ing. Pavla Sadáka 0904 819 733, nie cez lektora.

Lektor: Mgr. Miroslav Szabo, 0948 880778

 

tanecniciĽudovienka

Hudobno-pohybový krúžok určený pre detičky, ktoré majú radi folklór, tanec i spev – pre deti z tried Lienočiek,  Veveričiek a Motýlikov (v jednej skupine 12 detí) s možnosťou náhradníkov.
Cieľom krúžku je rozvíjať v deťoch vzťah k slovenskej ľudovej kultúre a jej tradíciám. Počúvaním a spievaním piesní si deti zdokonalia hudobné a rytmické cítenie, tancom a pohybovými aktivitami rozvíjajú pohybové zručnosti, hrubú motoriku, koordináciu pohybov a manipuláciou jednoduchými hudobnými nástrojmi či inými pomôckami i jemnú motoriku.
Využitím prirodzeného detského záujmu o piesne, hádanky, riekanky a hry krúžok stimuluje rozvoj rozumových i rečových schopností. V skupine majú deti možnosť posilňovať svoje sociálne zručnosti a prehlbovať vzťahy medzi sebou. Nácvikom na vystúpenie a vystúpením samotným deti posilňujú svoje sebavedomie a sebaprezentačné schopnosti.
Počas jednotlivých hodín budú deľom hravou formou predstavované slovenské ľudové piesne, riekanky, hádanky a hry, pri ktorých sa naučia jednoduché pohybové a tanečné choreografie s využitím rôznych pomôcok, ako sú jednoduché hudobné nástroje, ľudové predmety či hračky.

ludovy ornamentTento cyklus (v 2. polroku) sa volá TO MOJE SRDIEČKO.

Postupne si na hodinách spoločne rozcvičíme celé telíčko, vyskúšame si mnohé práce i hrátky spojené so životom na dedine a večer sa vydáme na tancovačku až do rána bieleho. V tomto polroku sa o láske dievočiek a šuhajkov čosi dozvieme.

Príspevok na činnosť krúžku za 2. polrok je  39 eur za 13 hodín + posledná hodina grátis-vystúpenie pre rodičov.

Budeme sa stretávať od 15.2.2018 každý štvrtok do 31.05.2018 (okrem jarných prázdnin a Zeleného štvrtka).

LIENOČKY od 14.40 do 15.10 hod., VEVERIČKY od 15.20 do 15.50 hod.,  MOTÝLE od 16.00 do 16.30 hod.

ludova vysivkaLektorka:  Anička, mamička Terezky z tr. Motýle.
Kontakt:  Mgr. Anna Javornická, email:  sunjavorka@gmail.com

 

Cirkevný spevácky krúžok KvietkyCirkevný spevácky krúžok Kvietky

Náš spevácky krúžok sa volá Kvietky a navštevujú ho deti, ktoré majú záujem o spev. Spevácky krúžok sa koná každý nepárny týždeň. Deti vystupujú na školských a farských slávnostiach – Mikuláš, Vianoce, Deň matiek, Slávnosť patrónky školy, rozlúčka s predškolákmi.

lektorky: p. učiteľka Iveta Baroková a  Mgr. Anna Kanasová

Každý nepárny týždeň v utorok 15.00 - 15.30 hod. Začiatok krúžku: 3.10.2017

 

predskolak

Kurz Predškolák

Termín začiatku kurzu: 11.10.2017 - 12 lekcií pre prihlásené deti predškolského veku a deti s odloženou školskou dochádzkou. 

Kedy: 1x týždenne cca 40-45min - v stredu dopoludnia. 

Kurz prebieha skupinovou formou. Cieľom je rozvíjať všetky oblasti, ktoré sú nevyhnutné na úspešné začatie školskej dochádzky. Veľká časť bude venovaná rozvoju grafomotoriky a správnemu úchopu ceruzky. (Bližšie informácie u pani uč.z triedy Motýle)

 

jazykŠikovný jazýček - logopedický krúžok

Logopedický krúžok s názvom Šikovný jazýček je možné navštevovať po absolvovaní logopedického skríningu. Logopedická intervencia je zameraná najmä na problémy s výslovnosťou, plynulosťou reči a narušeným vývinom reči.

Krúžok prebieha v priestoroch materskej školy v dopoludňajších hodinách 1x týždenne v trvaní 30 minút. Dieťa pracuje s logopédom na nácviku správnej výslovnosti a rozvoji svojich jazykových schopností. Hravou formou sa učíme správne vyslovovať jednotlivé hlásky podľa individuálnych potrieb každého dieťaťa, rozvíjame jazykové schopnosti a dôležitú predškolskú zručnosť - fonematické uvedomovanie.

Deti pracujú individuálne alebo sú rozdelené do dvojíc podľa artikulačných ťažkostí, dostávajú úlohy na prácu doma a logopéd komunikuje s rodičmi o aktivitách  na lekciách prostredníctvom e-mailu.

Z dôvodu malého záujmu rodičov sa v II. polroku šk. roku 2016/2017 krúžok Šikovný jazýček ruší.

 

sovaTréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina - kurz pre predškolákov

Prečo je tento kurz vhodný pre predškolákov: okrem zraku, pozornosti a IQ patria jazykové schopnosti (fonematické uvedomovanie a i.) k najdôležitejším predpokladom dobrého čítania

Čo sa deti naučia: analyzovať slová na hlásky, spájať hlásky do slov, rozlišovať sluchom samohlásky a mäkké - tvrdé spoluhlásky, oboznámia sa s veľkými tlačenými tvarmi písmen, precvičia ruku pri písaní, naučia sa sústrediť, pracovať samostatne aj v skupine a natrénujú veľa iných jazykovo-kognitívnych schopností. Kurz prebieha hravou formou, striedajú sa individuálne a skupinové aktivity, práca s pomôckami, šlabikárom, pri tabuli.

Harmonogram kurzu: Kurz je rozdelený do 20. lekcií.

Absolvovanie lekcií tréningu, v rámci ktorého sa preberú témy: delenie slov na slabiky, predstava o krátkej a dlhej slabike, určovanie prvej hlásky v slove, analýza slov na hlásky, diferencovanie samohlások a spoluhlások a ich určovanie  v slovách.

Kedy: 1x týždenne cca 40- 45 min., v stredy dopoludnia
Pomôcky: šlabikár pre každé dieťa
Kurz prebieha skupinovou formou (4-8 detí), minimálne 5 detí
 

Začiatok kurzu: 8. FEBRUÁR 2018 (vo februári sa hodiny budú kvôli kurzu korčuľovania konať vo štvrtok dopoludnia. Následne od marca až do konca júna budú hodiny v stredu dopoludnia.)

 

 

korculovanieKorčuliarsky výcvik

V zimnom období v mesiaci február - pondelok, streda, piatok 9.45 - 10.45 hod. majú deti z našej materskej školy možnosť absolvovať 10 tréningových hodín (60 minútové lekcie) základov korčuliarskeho umenia v Ice aréne v Lamači. Na ľade sa im venujú profesionálni tréneri z Korčuľkova. Kurz v r. 2018 bude prebiehať od pondelka 5.2. do piatka 26.2.2018.

Kurz je určený pre deti z tried Motýlikov a dopĺňa sa z triedy Veveričiek. Prednosť majú prihlásené deti z triedy Motýle. Prihlášku je potrebné odovzdať p. učiteľke v triede Veveričky alebo Motýle. Cena za kurz je 60 eur, potrebné vyplatiť triednym p. učiteľkám v triedach Motýlikov, resp. Veveričiek.

korculeDieťa potrebuje:

- Prilbu /môže byť aj lyžiarska / - POVINNÉ
- Tvrdé rukavice - POVINNÉ
- Nabrúsené korčule /najvhodnejšie sú na zaväzovanie/
- Chrániče lakťov, kolien a zápästí /podľa rozhodnutia rodičov/
- Odporúčame termo bielizeň a teplé oblečenie

 

plavaniePredplavecký výcvik

Každoročne sa ku koncu školského roka (máj - jún) môžu predškoláci zúčastniť tzv. predplaveckej prípravy. Predplavecká príprava prebieha v bazéne Plaveckej akadémie v Devínskej Novej Vsi pod vedením profesionálnych trénerov.
Plavecký kurz v rozsahu 10 výcvikových hodín. Kurz je určený najmä pre 5 - 6 ročné deti. Z našej škôlky majú prednosť deti z triedy Motýlikov v počte 21 detí. V prípade voľných miest deti z triedy Veveričiek.
plavciVoda je špecifická využívaním technológie slanej vody a má 31 stupňov Celzia. Jej výhodou je, že je zdravšia pre pokožku a aj pre oči a dýchanie, teda je vhodná pre alergikov a astmatikov. Na konci každej lekcie majú deti v cene cca 5 minútový pobyt v detskej saune, ktorá má 60 stupňov Celzia.
Cieľom kurzu je odstrániť strach detí z vodného prostredia, nácvik splývania a skokov do vody. U vyspelejších detí bude zaradený nácvik plaveckých spôsobov kraul a znak. Deti trénujú v štyroch skupinách po 5 - 6 detí podľa plaveckej výkonnosti.