Kronika akcií 2019/2020

MAREC

Pozývame rodičov na spoločnú, jarnú brigádu, úpravu areálu materskej školy dňa 14.3.2020 o 8.30h. Pomoc potrebujeme pri hrabaní lístia a zrezaní 7 ks ihličnanov  (zodpovedá za orez pán Juraj J.)tesne pri budove školy od vstupnej bránky, kde máme pripravené na osadenie zvýšené hrantíky na výsadbu kvietkov a byliniek. Tešíme sa na stretnutie spolu čaká nás občerstvenie a dobrá nálada.

2.3. do 6.4. prebieha zber plastov tetrapakov a papiera, ktorý  je zameraný na rozvoj environmentálnej gramotnosti detí, starostlivosť o životné prostredie. Prinesené stlačené plasty a papier, môžete odkladať do sprchových vaničiek  pri triedach na toaletách.  Ďakujeme za spoluprácu.

6.3. Ukončenie korčuliarskeho kurzu v ICE aréna -Lamač pre prihlásené deti. Možnosť vstupu pre rodičov detí absolvujúce korčuľovanie, povzbudiť deti na poslednej hodine od 9.45 do 10.45h.

11.3. 9.00h Kuriatka a Lienky, interaktívny projekt, „Ukážky prvej pomoci pre deti“. Dve skupinky po 45 min. (Hradené z príspevku združenia rodičov).

12.3. 9.00h Motýliky a Veveričky interaktívny projekt, „Ukážky prvej pomoci pre deti“. Dve skupinky po 45 min.  (Hradené z príspevku združenia rodičov).

13.3. o 9.45h, návšteva Základnej školy Nejedlého, deti sa zoznámia s prostredím základnej školy, deti z triedy Motýlikov.

18.3. o 10.00 h  Motýliky, exkurzia do miestnej knižnice v Dúbravke.

19.3. o 16.30 h, v triede Motýlikov spoločné Rodičovské stretnutie, rodičov – predškolákov, pred zápisom do základnej školy. Pozvaní hostia, pani riaditeľka a pedagógovia zo ZŠ Nejedlého, pani psychologička z CPPPaP Fedákova ul., triedne pani učiteľky. Téma stretnutia „Aj ja budem prvákom“. Na vaše otázky zodpovedajú pozvaní hostia.

20.3. 10.00 h, Veveričky exkurzia do miestnej knižnice v Dúbravke.

Od 16.3. do 19.3 prebehnú triedne kolá v prednese poézie - 10. ročník„ Povieme si básničku“, v spolupráci s rodičmi si pripravia deti primeranú báseň do triedneho kola. Text básne s menom dieťaťa odovzdajte triednej p. učiteľke. Ďakujeme za spoluprácu a prípravu detí. Víťazi (traja + náhradník za každú triedu), postúpia do celoškolského kola, ktoré bude v CMŠ G. B. Mollovej  24.3. o 9.30h. V porote budú zastúpení aj členovia z rodičov.
(Odmeny hradené z príspevku združenia rodičov).

23.3. „Svetový deň vody - 22.3.“, pripomenieme si aktivitami v triedach.

26.3. o 16.20 v triede Veveričiek otvorená hodina tanečného krúžku Hviezdička, pre prihlásené deti z triedy Motýlikov. Rodičov srdečne pozývame.

Prebieha krúžok Eľkonin pre prihlásených predškolákov, doobeda v MŠ. (Hradené individuálne rodičmi).

V mesiaci Marec – mesiac knihy, pozývame rodičov, starých rodičov, po dohode s triednymi pani učiteľkami na obedňajšie, poobedňajšie prečítanie rozprávkového príbehu pre deti v jednotlivých triedach.

V pôstnom období plánujeme v Marianke,  28.3.2020 o 9.00h (sobota), aj spoločnú Krížovú cestu, rodičia, deti, zamestnanci.

Plá

FEBRUÁR

Pokračuje dvadsať hodinový prípravný kurz pre predškolákov - Eľkonin, pre písomne prihlásené deti. Kurz bude prebiehať dopoludnia, spravidla v utorok, v priestoroch CMŠ, v skupinkách. Kurz vedie špeciálny pedagóg, Mgr. Katka Kubasová.

/Hradené individuálne rodičmi./

04.2. o 15.45h v triede Lienočiek, otvorená hodina pre rodičov, ktorých deti navštevujú tanečný krúžok, deti z triedy Lienočiek.

05. a 12. februára prebieha depistáž detí, v dvoch skupinách – školská zrelosť, pre deti ktorých zákonný zástupca odovzdal vyplnené, podpísané požadované tlačivá. Bližšie informácie poskytnú pani uč. v triede Motýlikov.  /Nehradí sa./

10.2. o 9.15h, divadelné predstavenie, „Kapitán Kotvička“, pre deti z triedy Motýlikov a Veveričiek. / Hradené z príspevku ZR./

13.2. fašiangový karneval, všetky triedy, deti prichádzajú oblečené v maskách ráno do tried. Doobedná zábava, súťaže, promenáda v maskách. /Občerstvenie, výzdoba  hradené z príspevku ZR/.

Od 17.2.do 21. 2. JARNÉ PRÁZDNINY, žiadame vopred, nahlásiť neprítomnosť detí v triedach, najmä predškoláci, z dôvodu úhrady stravy v prípade neodhlásenia. / „Obedy zadarmo“/.

24.2. – 6.3., denne od 9.35h do 10.45h prebieha korčuľovanie detí v ICE Arena Lamač, zimný štadión, pre prihlásené deti, pre prihlásené deti z tried Motýlikov a Veveričiek. Doprava autobusom  zabezpečeným realizátorom kurzu korčuľovania. (Hradené individuálne rodičmi).

25.2. o 9.15h „O lenivom lišiakovi“o 9.15h, interaktívne divadelné predstavenie pre deti z tried Kuriatok a Lienočiek. Hradené z príspevku ZR.

 

JANUÁR

16.1. o 9.00h Novoročná – trojkráľová posviacka, v Cirkevnej materskej škole G.B.Mollovej, doobeda, za účasti pána kaplána Mgr. Petra Kizeka, detí a zamestnancov.

Začína dvadsať hodinový prípravný kurz pre predškolákov - Eľkonin, pre písomne prihlásené deti. Kurz bude prebiehať každý utorok dopoludnia, v priestoroch CMŠ, v skupinkách, vedie ho špeciálny pedagóg, Mgr. Kubasová K. Bližšie informácie poskytnú triedne učiteľky. (hradené individuálne rodičmi).

17.1. od 15.00h do 18.00h, bude v priestore prízemia MŠ, jazyková miestnosť, záverečná konzultácia s Mgr. Kubasovou s rodičmi detí, ktoré absolvovali  krúžok „Predškolák“.

24.1.o 9.00h mobilné planetárium „Planéty vesmíru“, /agentúra Xvision/, postupne program, pre všetky triedy.  Súčasťou bezplatného programu mobilné planetárium, bude FOTOGRAFOVANIE detí, s jarnou témou. Rodičia si nezáväzne budú môcť zakúpiť sadu fotografií. V prípade nezáujmu, budú fotografie skartované.

 

DECEMBER

6.12.o 9.15h /piatok/, mikulášske, divadelné predstavenie pre deti, + príde sv. Mikuláš aj s nádielkou pre všetky deti.  /Hradené z príspevku ZR/.

10.12.utorok, do 18.12.streda, každý deň, pozývame Vás, všetkých rodičov aj s deťmi na predvianočný Deviatnik - prichýlenie svätej rodiny, stíšime sa pri spoločnej modlitbe, odovzdávaní obrazu svätej rodiny a koledách, v triede Lienok. Stretávať sa budeme v tomto období denne o 16.00h.

12.12. štvrtok, vyhlásenie výsledkov súťaže OLO ART v hoteli Holiday In, pôjdu tam Veveričky a 8 motýľov, ktorí nám pomáhali s mozaikou ( auto z odpadových materiálov - darček ), doprava zabezpečená OLO.

13.12. o 15.15h  /piatok/, v triede Veveričiek, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Veveričiek.

16.12. o 15.15h  /pondelok/, v triede Motýlikov, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede  Motýlikov.

17.12. o 15.15h /utorok/, v triede Lienok, vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Lienok.

18.12. o 15.15h /streda/, v triede Kuriatok,vianočné tvorivé dielničky + program detí. Pozývame rodičov detí v triede Kuriatok.

18.12. o 10.00h, vystúpenie v Centre rodiny na ulici Bazovského 6, deti z triedy Veveričiek.

20.12. doobeda, vystúpenie v Domove sociálnych služieb,  Sekurisova,  „Vianočný príbeh“, hrať budú deti, ktoré navštevujú dramatický krúžok, v CMŠ.

 

Vianočné prázdniny od 23.12.2019 do 7.1.2020,
stretneme sa 8.1.2020 v stredu.
Želáme Vám pokojné, radostné a požehnané vianočné sviatky.