Čnosti - september 2018

PORIADOK- september

 • Poriadok je jedna z hodnôt, ktorá je základom všetkých ľudských hodnôt. Vďaka poriadku máme viac času, zvyšuje sa naša aktivita, sme produktívnejší a pomáha nám dosiahnuť plánované ciele.
 • Poriadok nám zaisťuje pokoj, dôveru a istotu.
 • Tým, že je poriadok, deti pociťujú uspokojenie a tým získavajú stabilitu v prostredí, ktoré  ich obklopuje. Výchova k poriadku začína v ich vlastnom živote, a to časom určeným na  jedenie, spanie, hranie . . . – rytmus života dieťaťa mu pomáha v jeho fyzickom i psychickom živote.
 • Trojročné deti dobre vedia, že každá vec musí byť na svojom mieste.
 • Ako dosiahnuť, aby deti odkladali veci na svoje miesto bez opakovaného napomínania? V  prvom rade musia vedieť, aké miesto má každá vec. Buďme trpezliví a vytrvalí v  čase  vyhradenom na upratovanie.
 • Dieťa treba učiť poriadku vo veciach, ktoré sú mu blízke. Má mať jednoduché normy, ktoré potrebuje pre svoj vývin: v dennom režime, odkladaní hračiek, upratovaní oblečenia.
 • Je dôležité, aby dieťa upratovalo samo. Dospelí majú vo zvyku upratať za deti, treba mať však trpezlivosť a nechať im čas aby si to  urobili samostatne a tým získavali zručnosť a vlastný pocit úspechu.
 • Aby mohli rozvinúť tento návyk poriadku, je dôležité ukázať im to, opakovať túto činnosť a robiť to spolu s nimi. Potrebujú, aby im rodičia a staršie osoby slúžili ako model, aby vedeli kde a ako sa ukladajú veci. Vždy tým istým spôsobom.
 • Na výchovu k poriadku sú veľmi účinné reťazové udalosti. Napr. môžeme navrhnúť takúto postupnosť činností po príchode domov  : pozdravia, dajú si tašku na miesto, odložia topánky a bundu, dajú si papuče, umyjú ruky. . .
 • Dôležité je dieťa pochváliť, prípadne upozorniť, v čom sa má zlepšiť. Dať mu najavo, že si jeho námahu vážime a že nám záleží  ako pracuje.

Pamätaj:

 • Deti potrebujú poriadok a stabilitu v prostredí, v ktorom žijú.
 • Už ako 3-ročné dobre vedia, že každá vec má svoje miesto.
 • Preto je veľmi dôležité, aby sme ukladali veci vždy na svoje miesto.
 • Deti potrebujú príklad rodičov a iných dospelých, aby ich sprevádzali v tomto procese osvojovania.
 • Je dôležité, aby deti  upratovali samostatne a nie rodičia za nich.
 • Dospelí  majú ukázať modely poriadku a zároveň rešpektovať  detské kritéria.
 • Poriadok získavame činnosťami vykonávanými na dennej báze, vytváraním stabilného návyku.
 • Život sa stane ľahším, ak sa už odmala deti naučia poriadku

Aktivity doma
1. - 2. týždeň

 • Vysvetlite dieťaťu, že aj doma je dôležité udržiavať čistotu a poriadok. Spoločne sa môžete poprechádzať po byte a objavíte miesta, ktoré sú náchylnejšie na neporiadok, ak sa o ne nestaráme.
 • Udržiavať poriadok je  úloha všetkých členov domácnosti.
 • Konkretizujte s dieťaťom, aké veci bude robiť. Najlepšie je, aby si vybralo samo. My len môžeme usmerniť, dohliadať na vykonanie danej činnosti a byť trpezliví. Stačí, keď je to len jedna činnosť.
 • Môžete využiť situáciu každodenného života, aby dieťa spolupracovalo a nechávalo veci na určenom mieste (servítky, špinavé prádlo. . .)
 • Taktiež sa môžete zahrať hru, kde premiestnite veci a dieťa ich správne uloží, kam patria. Je dôležité, aby si dieťa bolo isté, kam veci patria, a aby z hry malo dobrý zážitok.

3.- 4. týždeň

 • Aké sú príležitosti pri ktorých si umývame ruky? Kedy je nevyhnutné si ruky umývať doma, v škôlke?
 • Keď si dieťa umýva ruky, využite túto situáciu a spolu s ním si umývajte ruky. Zahrajte sa s ním, čie ruky sú čistejšie.
 •  Počas rozhovoru sa spýtajte aké predmety používa doma na to, aby bol čistý a upravený, kedy a prečo ich musí používať.
 • Usilujte sa o to, aby  dieťa postupne získavalo hygienické návyky: umývanie rúk pred jedlom, čistenie zubov, atď. Dohodnite sa s ním a nastavte mu malé ciele.