Čnosti október

POSLUŠNOSŤ- október

 • 3.- 4. ročné dieťa intuitívne poslúcha rodičov, vidí v nich autoritu a chce ich potešiť.
 • Je dobré už v tomto veku kombinovať požiadavku s vysvetlením. Vyžadujeme od detí veci, aj keď ich ešte nechápu,  požiadavku im vysvetľujeme. Napríklad treba odhodiť papiere do koša, aby trieda bola čistá. Aj keď príčinu a následok ešte nedokážu pochopiť, pripraví ich to na budúcnosť.
 • V  tomto veku  nemajú dostávať viac príkazov naraz, ale postupne, najskôr  jedna požiadavka a potom druhá.
 • 5.-6. ročné dieťa intuitívne rozpoznáva autoritu svojich rodičov. Postupne, ako rastie, sa cíti byť sebou samým a začína mať svoju vlastnú iniciatívu a dokazuje druhým, že vie robiť veci podľa seba.
 • Je dobré spojiť požiadavky s logickým odôvodnením toho, čo požadujeme. Dieťa si začína vnútorne utvrdzovať pravdy (logické vysvetlenia) a vďaka tomu poslúchne.
 • Pre dospelých platí: Čo hovorím, to aj žijem. To, čo vyžadujme od detí jeden deň, musíme aj druhý deň – dôslednosť.
 • Dospelí sa majú vyhýbať náhlym a nečakaným zmenám nálad. Nemôžem sa správať podľa toho, ako sa momentálne cítim, a tým meniť svoje správanie (nálady) a požiadavky nečakane (jeden deň požadovať veľa vecí a druhý deň nič).
 • Aby sme dosiahli pozitívne výsledky, informácia, ktorú podávame má byť:        jasná – musia vedieť, čo sa od nich očakáva;                                                              v správnom okamihu – nie vtedy, keď je dieťa nahnevané,  podráždené  alebo keď robí nejakú zaujímavú činnosť;                                                                            pokojnou požiadavkou – podaná takým spôsobom, aby dieťa videlo radosť, rozhodnosť, stálosť (vytrvalosť), ale hlavne veľa lásky a srdečnosti;
 • Poslušnosť u detí treba povzbudzovať. Konkrétne popíšeme, čo spravili dobre, zdieľame ich pocity, zdôrazňujeme prínos daného skutku. Ak sa budú  cítiť ocenení,  postupne rozvinú svoju identitu a upevnia svoju sebadôveru.
 • Pochválime ich námahu pri uplatňovaní poslušnosti. Je to jedna z dôležitých úloh pri výchove.

Pamätaj:

 • Ako dospelý musím byť vo svojich požiadavkach dôsledný.
 • Svoju požiadavku dieťaťu  vysvetlím.
 • Vyhýbam sa náhlym zmenám nálad.
 • Informácia, ktorú odovzdávam má byť: jasná, v správnom okamihu, povedaná pokojnou požiadavkou.
 • Dieťa povzbudzujem a chválim.

Aktivity doma

1.- 2. týždeň
3- 4. roční - poslúcham starších

 •  Hrajte sa hru na „najposlušnejšieho“.
 •  Hra na „príkazy“. Najprv rodičia deťom dávajú sériu príkazov a potom sa zamenia. Dieťa dáva príkazy.
 •  Spolu si môžete prečítať príbeh, rozprávku, v ktorej sa vyžaduje poslušnosť dieťaťa aj od iných členov rodiny ako sú rodičia, napr. babka, dedko, teta, ujo... Tým sa dieťa učí rešpektovať aj iných členov rodiny.

4.- 5. roční- počúvam keď mi niečo rozprávajú

 •  Môžete sa hrať hru, že vypnete svetlo a budete šuškať slová, ktoré má dieťa zopakovať. Najprv nech hovorí otec, potom mama, poprípade ostatní členovia rodiny a dieťa musí uhádnuť kto a čo hovorí.
 •  Snažte sa v rodinnom kruhu o dialóg založený na počúvaní a rešpektovaní toho  kto rozpráva (neskákať do reči).

5.-6. roční- sedím za stolom, až kým nedojem

 •  Aby sme dosiahli cieľ, dieťa potrebuje oporu, pomoc a príklad svojich rodičov a súrodencov. Budú jeho vzormi, naučia ho, aby sa nepostavilo od stola, pokiaľ všetci nedojedia.
 •  Musíte oceniť pozitívnu námahu, ktorú vynaloží dieťa, aby dosiahlo tento cieľ, pretože je veľmi ťažké zostať dlho sedieť.

Aktivity doma

3.- 4. týždeň
3- 4. roční - s úsmevom robím veci, ktoré mám urobiť

 • Ukážte dieťaťu vhodný obrázok k danej téme a požiadajte dieťa, aby porozprávalo, čo vidí na obrázku. Dáte mu tým možnosť porozumieť dôležitosti poslušnosti, aby boli druhí vďaka tomu radostní.
 • Ukážte mu príklad v rodine: Mamička poprosí otecka, aby jej pomohol urobiť prestieranie stola. Otecko sa usmeje a spraví to.
 •  Zakaždým, keď si dieťa spomenie na toto predsavzatie a poslúchne s úsmevom, treba ho povzbudiť k ďalšej poslušnosti.

4.- 5. roční- s radosťou poslúcham na prvé slovo

 •  Vo veku štyroch rokov je poslušnosť spojená s odôvodňovaním. Spoločne uvažujte nad tým, čo má urobiť a týmto spôsobom sa naučí chápať, prečo musí urobiť to, čo od neho vyžadujete.
 • Trénujte poslúchnutie na prvé slovo v rôznych situáciách: pri stolovaní, obliekaní, upratovaní...

5.-6. roční-  pozorne počúvam druhých

 •  Je dobre podporovať chvíľky na rodinné besedy/stretnutia, aby každý mohol povedať druhým o svojich veciach. Týmto spôsobom sa deti naučia nielen zdieľať, ale aj počúvať. Vhodným časom môže byť stolovanie, pri ktorom máme čas spolu rozprávať – napr. cez týždeň večera, cez víkend ktorékoľvek jedlo, keď sa neponáhľame.
 •  Dôležitý je čas pred spaním. Porozprávajte svojmu dieťaťu príbeh alebo rozprávku, ktorú si spoločne s ním vyberiete.

Aktivity v triede

1.- 2. týždeň
3- 4. roční- poslúcham starších

Spolu s deťmi pozorujeme obrázok:

 •  Čo hovorí otec svojim deťom?
 •  Čo robia deti?
 •  S kým je otec spokojnejší? Prečo?
 •  Navrhneme hru o „poslušnosti“. Deti urobia to, čo im povie p. učiteľka. Príkazy musia byť jednoduché a ľahké: „otvor dvere“, „sadni na zem“, “ podaj túto ceruzku Jankovi“. Aby sa deti cítili dobre, p. učiteľka im musí ukázať, že je s nimi spokojná a šťastná. Hrdá na nich, že splnili svoju úlohu, ktorou boli poverení.
 • Môžeme deťom porozprávať rozprávku o Červenej čiapočke. Kladieme dôraz na scény, kde Červená čiapočka neposlúchla svoju mamu a dala sa do rozhovoru s vlkom. Na tomto príbehu ukážeme  aké  veľmi dôležité je poslúchať.

4.- 5. roční- počúvam keď mi niečo rozprávajú
Pozorujeme obrázok a pýtame sa detí:

 •  Čo robia deti na obrázku?
 •  Čo robí učiteľka?
 •  Počúvajú všetky deti?
 •  Ak nedávam pozor, dozviem sa všetko, čo hovoria?
 •  Keď my niečo rozprávame, páči sa nám, keď nás iní počúvajú?
 •  Môžeme sa zahrať hru, pri ktorej počúvame zvuky okolia. Všetci si zatvoria oči, budú potichu niekoľko minút. Potom každý povie, čo počul.
 •  Porozprávame krátku rozprávku a potom ešte raz, avšak niečo v nej zmeníme. Deti musia pozorne počúvať, aby našli chyby a povedali: „pomýlila si sa“.

5.-6. roční- sedím za stolom, až kým nedojem

 •  Pozrieme si spoločne obrázok a navrhneme nasledujúce otázky:
 •  Aké postavy sú na obrázku a čo robia?
 •  Skončili s jedením?
 •  Kto sa postavil? Prečo to spravil?
 •  Môžeme sa postaviť od stola, keď sme ešte nedojedli?
 •  Zahráme si divadielko v triede. Deti rozdelíme na skupinky a každá skupinka obeduje za stolom. Nikto sa nepostaví dovtedy, pokiaľ všetci členovia rodiny nedojedia.
 • Deti nakreslia celú svoju rodinu, ktorá sedí za stolom a obeduje. Potom zavesíme tieto výkresy po triede, aby nám pripomínali, o čo sa snažíme počas týchto dvoch týždňov.

Aktivity v triede

3.- 4. týždeň
3- 4. roční - s úsmevom robím veci, ktoré mám urobiť

 • Pozrieme si obrázok a položíme deťom nasledujúce otázky:
 •  Čo robia deti? Sú všetky spokojné?
 •  Prečo je spokojná pani učiteľka?
 •  Čo má spraviť dievčatko potom, ako si zavesí kabát?
 •  Čo urobia deti, keď skončia svoje práce?
 •  Môžeme sa zahrať hru „na grimasy“. Keď dáme nejaký príkaz, deti sa majú usmiať. Poukážeme na to, ako sa cítia pri nich druhí. Po druhýkrát budú prehnane plakať. Zároveň využijeme túto hru na svalovú gymnastiku na tvári.
 •  Ďalšia aktivita „semafor“. Kartón, nám predstavuje semafor – červený kruh na jednej strane a zelený na strane druhej. Deti pred vstupom napr. na toaletu stoja v rade. Ak je zelená, môžu vstúpiť, ak je červená, trpezlivo čakajú, nesťažujú sa, ale sa usmievajú.

4.- 5. roční- s radosťou poslúcham na prvé slovo

 Pozorujeme obrázok a dávame deťom nasledujúce otázky:

 •  Čo hovorí starý otec Lole? A čo od jej brata?
 •  Kto z nich poslúchne?
 •  Je Lola šťastná? Prečo?
 •  Myslíš, že aj starý otec je šťastný? Prečo?
 •  Počas týchto dvoch týždňov budeme deťom zdôrazňovať, aby sa usmiali zakaždým, keď poslúchnu.
 • Môžeme sa zahrať hru na „poslúchanie“. Učiteľka dáva deťom viac príkazov (na trénovanie si pamäti), ktoré vykonajú na prvé slovo. Napríklad: otvor dvere, zasuň stoličku, nakresli na tabuľu domček . . .

5.-6. roční-  pozorne počúvam druhých

 •  Pozrieme si spoločne obrázok a položíme deťom nasledujúce otázky:
 •  Čo robia deti?
 •  Čo robí stará mama?
 •  Počúvajú všetky deti pozorne?
 •  Je dobre povzbudzovať deti, aby vedeli hovoriť verejne, pred ostatnými deťmi. požiadame ich, jedného po druhom, aby vyrozprávali nejaký príbeh všetkým deťom. Ostatné deti sa učia pozorne počúvať.
 •  Môžeme dať príležitosť nejakému dospelému, aby vyrozprával príbeh alebo rozprávku. Kladieme dôraz na rešpekt a pozornosť, ktorú musíme vynakladať vo vzťahu k starším.