Výchova k čnostiam: SPOLOČENSKÝ ŽIVOT - január, február

13.01.2019

SPOLOČENSKÝ  ŽIVOT- január, február

 • Sociálny rozvoj detí sa začína v prvom rade v ich rodine a potom v škôlke. Rodina je miestom, kde sa učia slušnému správaniu a dobrým spôsobom, ktoré potom v škôlke utužia vďaka príkladu učiteľov a spolužiakov.
 • Je dôležité, aby deti získali základné pravidlá spoločenského správania a to prostredníctvom návykov, ktoré budú postupne a s prirodzenosťou zapájať do svojho každodenného života.
 • Dobré návyky môžu deti získať len dobrým príkladom dospelých. Rodičia a učitelia im ukazujú modely správania.
 • Deti sa učia a chápu veci vtedy, keď to samy vidia a počujú.
 • V rodine sú deti prirodzeným spôsobom vovádzané do spoločenského života cez komunikáciu, spoločné  stolovanie, slávenie sviatkov a  tradícií, umenie...
 • 3.- 4. ročné deti – informáciu im musíme podať jasne a v správnom momente. Tým si  osvojujú správanie ako zvyk. Aby sme ich naučili napr. piť vodu s čistými ústami, musíme im to povedať práve vtedy, keď jedia, ústa majú zašpinené a chcú sa napiť.
 • Nedávame im  príliš veľa informácií naraz. Postupujeme pomaly a postupne pridávame ďalšie zásady. Napríklad keď chceme, aby deti pili s čistými ústami, nehovoríme im to vtedy, keď si umývajú ruky pred jedlom.
 • 4.- 5. ročné deti - zásady slušného správania nenadobudnú zo dňa na deň. Aby si ich osvojili, s trpezlivosťou tieto návyky podporujeme v ich denných činnostiach. Neskôr sa stanú prirodzenou súčasťou ich života.
 • Je dôležité nezabúdať na pochvalu a uznanie. Deti vynakladajú veľké úsilie pri každodennom zlepšovaní návykov a naše uznanie je pre nich dôležitou motiváciou, aby v tom pokračovali.
 • 5.- 6. ročné deti - aby získali návyky ako sa dobre správať, je potrebné im nastaviť ciele, ktoré sú ľahko dosiahnuteľné. Najlepšia motivácia pre deti je, dosahovať malé úspechy.
 • Každodenný život v rodine vedie deti k tomu, aby si zvykali žiadať povolenie na uskutočnenie činnosti, kedy vstať od stola, ako dlho môžu sledovať televíziu atď.
 • Je tiež dôležité rozvíjať u deti návyk, ako byť príjemný. Získavajú ho opakovaním, to znamená byť milým veľakrát. Preto treba trvať na tom, aby si deti vypestovali návyk pozdraviť pri príchode (odchode) z domu, zo školy; hovoriť bez toho, aby kričali; neskákať do reči......

Aktivity v triede
3- 4. roční – pijem s čistými ústami

Pozrieme si spoločne obrázok a deťom dáme tieto otázky:

 • Čo robí Lola? Prečo si musíme umyť ústa predtým, ako sa ideme napiť?
 • Môžeme piť zo špinavého pohára? Prečo? Je správne vziať pohár čistými rukami
 • Deťom to môžeme ukázať na praktickom príklade. Deti si namočia končeky prstov do farby. Potom ich požiadame, aby nám priniesli čistý papier. Sami sa presvedčia, aké dôležité je mať čisté ruky. (Baktérie sú neviditeľné, ale špinia rovnako ako farba.)
 • S deťmi sa hráme v triede na jedáleň. Na papier si nakreslia tanier, pohár a príbor. Pripomenieme im, že keď sa pôjdu napiť, musia si utrieť ústa servítkou.

4.- 5. roční - zodvihnem ruku, keď prosím o slovo

 • Pozorujeme obrázok a deťom kladieme nasledovné otázky:
 • Čo robia deti na obrázku? Prečo zdvíhajú ruky?
 • Je lepšie hovoriť jeden po druhom, alebo všetci naraz?
 • Čo máme robiť, keď niekto hovorí?
 • Zahráme si s deťmi hru. Vylosujú si čísla a budú zdvíhať ruku, aby hovorili v poradí podľa im prideleného čísla. Týmto sa učia čakať, kým príde na nich rad.
 • V kruhu, keď deti navzájom zdieľajú svoje zážitky, ostatných povzbudzujeme, aby počúvali.

5.- 6. roční- prosím si povolenie od dospelých

 • Pozorujeme obrázok a žiakom položíme tieto otázky:
 • Kto je na obrázku? Čo chce urobiť Lola? Prosí o povolenie?
 • Kedy máme prosiť dospelých o povolenie?
 • Môžeme s deťmi navodiť situácie, kedy je potrebné si od dospelých vyžiadať povolenie.
 • Hráme sa so slovami „prosím“ a „ďakujem“. Každé dieťa má kartičku, ktorá vyjadruje tieto slová. Učiteľka popíše rôzne situácie a deti zdvihnú správnu kartičku k danej situácii.

Aktivity doma
3- 4. roční – pijem s čistými ústami

 • Porozprávajte sa o situácii so svojím dieťaťom. Ukážte mu, koľko špiny sa zachytí na pohári, ak si neutrie ústa. Sám musí prísť na to, aké je to dôležité.
 • Je rozumné postupne vypestovať u dieťaťa návyk na používanie servítky pri stolovaní. Ak dieťa prestiera na stôl, nesmie chýbať servítka.

4.- 5. roční- zodvihnem ruku, keď prosím o slovo

 • Pri počúvaní CD alebo pozeraní DVD, kde sú dialógy, upozornite dieťa na to, že keď jeden hovorí, druhý počúva.
 • Začnite hovoriť, keď vám dieťa niečo hovorí. Vysvetlite mu, že nikto nerozumie, keď všetci hovoria naraz.
 • Porozprávajte sa so svojím dieťaťom a porovnajte situácie ako komunikuje s inými:       a)  doma, b) v škôlke, c) na návšteve, d) v autobuse, električke

5.- 6. roční- prosím si povolenie od dospelých

 • Vysvetlite mu, kedy je nutné prosiť o povolenie dospelých a prečo. Najúčinnejšie je to pripomenúť priamo v danej situácií, ktorá si to vyžaduje.
 • Dajte návrh, pri akých situáciach je nutné prosiť o povolenie a akým spôsobom. Napr. „Môžem si pozrieť tento film?“ alebo „Môžem si dať tento cukrík?“